Algemene voorwaarden

USERFULL zal professionele diensten aanbieden en/of geselecteerde goederen leveren aan de KLANT onder de volgende voorwaarden die direct of indirect worden geïncorporeerd in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of een aanvaarde PRESTATIEVERKLARING en/of een BESTELBON.

1. DEFINITIES

 1. OVEREENKOMST: de overeenkomst voor het verlenen van professionele diensten en/of de levering van goederen tussen USERFULL en de KLANT zoals beschreven en geregeld door de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of een of meer PRESTATIEVERKLARINGEN en/of een BESTELBON en deze ALGEMENE VOORWAARDEN.
 2. KLANT: de cliënt of klant zoals bedoeld in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of de PRESTATIEVERKLARING en/of de BESTELBON.
 3. KLANTENMATERIAAL: materiaal, geleverd door USERFULL aan de KLANT, hetwelk wordt geïdentificeerd in de PRESTATIEVERKLARING en/of DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST als “KLANTENMATERIAAL”.
 4. AFGELEID WERK: werk, gebaseerd op een of meer reeds bestaande werken, zoals nazicht, verbetering, wijziging, vertaling, samenvatting, condensatie, uitbreiding of enig andere vorm in dewelke een bestaand werk kan worden herwerkt, gewijzigd of aangepast en dat, indien deze transformatie zou gebeuren zonder toelating van de eigenaar van het de intellectuele eigendom van het reeds bestaande werk, een inbreuk op de intellectuele eigendom zou uitmaken. Een AFGELEID WERK zal eveneens eender welke compilatie omvatten waarin een reeds bestaand werk geïncorporeerd wordt.
 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN: dit is een van de volgende: (a) alle rechten op uitvindingen (al dan niet octrooieerbaar en al dan niet in praktijk gebracht) en alle rechten op verbeteringen hierop, inclusief alle octrooien, octrooiaanvragen en openbaarmakingen van octrooien, samen met alle heruitgiftes, voortzettingen, voortzettingen-in-deel, herzieningen, uitbreidingen en herevaluaties daarvan; (b) al het werk dat voor auteursrechten in aanmerking komt, alle auteursmerken, en alle toepassingen, registraties en vernieuwingen hiermee gepaard gaand; (c) rechten op designs of industriële werken, databankrechten, eender welk sui generis recht (met inbegrip van software) en alle andere (bestaande en toekomstige) eigendomsrechten en het recht om zulke rechten en bescherming te bekomen; (d) alle rechten om vergoed te worden voor vroegere en toekomstige inbreuken op een van de voorgaande; (e) alle kopieën en lichamelijke belichamingen daarvan (in welke vorm of medium ook); en (f) alle goodwill geassocieerd met en resulterend uit een van de voorgaande.
 6. UITVINDING: eender welk idee, concept, know-how of techniek die afkomstig is van een partij gedurende de uitvoering van de diensten in de loop van de OVEREENKOMST en voor hetwelk een octrooiaanvraag is ingediend.
 7. MATERIALEN: alle INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN in eender welk programma, ontwerp, documentatie, technologie, literair werk of enig ander werk van auteurschap of werkproduct dat werd ontworpen in relatie met de levering van diensten van USERFULL ingevolge de OVEREENKOMST (bijvoorbeeld: programma’s, programmalijsten, programmeergereedschap, documentatie, rapporten, illustraties en gelijkaardig werk). De MATERIALEN omvatten niet de intellectuele eigendomsrechten van een derde verkregen of verleend door USERFULL, zoals licentieprogramma’s, interne licentiecodes of programmabundels.
 8. BESTELBON: een goedgekeurd voorstel van levering van goederen (dewelke INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN van derden kunnen omvatten) hierin door USERFULL aan de KLANT beschreven of enige andere bestelling door de KLANT geplaatst op voorwaarde dat zij schriftelijk werd aanvaard door USERFULL.
 9. PROJECT: de specifieke doelstellingen waarvoor de diensten en/of de goederen die werden besteld bij ons, dienen te worden geleverd of voorzien; het PROJECT en gerelateerde diensten worden omschreven in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of een PRESTATIEVERKLARING en/of een BESTELBON.
 10. SERVICE CONTRACT: een overeenkomst voor het verlenen van diensten daarin beschreven door USERFULL, uitgevoerd door USERFULL en de KLANT daarin beschreven (inclusief enige PRESTATIEVERKLARING en serviceovereenkomst daaraan gehecht).
 11. STATEMENT OF WORK: een voorstel voor het verlenen van diensten daarin omschreven door USERFULL en aanvaard door de KLANT.
 12. ALGEMENE VOORWAARDEN: deze ALGEMENE VOORWAARDEN voor de professionele diensten en de levering van goederen.
 13. GERELATEERD BEDRIJF: eender welke vennootschap, onderneming of ondernemingsentiteit: a) Die meer dan vijftig procent (50%) van de stemrecht verlenende aandelen van de KLANT of USERFULL bezit of zal bezitten, controleert of zal controleren; of b) Waar meer dan vijftig procent (50%) van de stemrecht verlenende aandelen, direct of indirect, door de KLANT of USERFULL of een verbonden vennootschap zoals gedefinieerd onder a. hierboven, bezit of zal bezitten, controleert of zal controleren.
 14. USERFULL: Userfull NV, Scherpenhoek 91, 2850 Boom, België en officieel geregistreerd bij RPR Brussels (Nederlandstalige sectie) met BTW-nummer BE 0439.828.286.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Behoudens indien hiervan schriftelijk wordt afgeweken, zullen deze ALGEMENE VOORWAARDEN toepasbaar zijn op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen USERFULL en de KLANT voor het leveren van diensten en/of goederen, zoals vermeld in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of de PRESTATIEVERKLARING en/of de BESTELBON of enige andere op vraag van de KLANT, door USERFULL aan de KLANT, geleverde diensten of goederen.

Geen enkele bepaling in de documenten van de KLANT (inclusief diens algemene voorwaarden) zal van toepassing zijn op de levering van diensten of de levering van goederen door USERFULL aan de KLANT. In het geval expliciete geschreven voorkeur werd gegeven aan de voorwaarden van de KLANT of aan eender welke bijzondere overeenkomst, zullen onderhavige voorwaarden op aanvullende wijze gelden.

In de mate dat een bepaling in deze ALGEMENE VOORWAARDEN verschilt of strijdig is met de bepalingen in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of de PRESTATIEVERKLARING en/of de BESTELBON, zullen de bepalingen in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of de PRESTATIEVERKLARING en/of de BESTELBON primeren maar zullen de onderhavige ALGEMENE VOORWAARDEN op aanvullende wijze gelden.

Indien, in het kader van een OVEREENKOMST, zowel een DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en een of meer PRESTATIEVERKLARINGEN en/of BESTELBONNEN gelden tussen USERFULL en de KLANT, zullen de bepalingen van de relevante PRESTATIEVERKLARING en/of BESTELBON primeren, maar zullen de bepalingen van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en de onderhavige ALGEMENE VOORWAARDEN op aanvullende wijze gelden.

Door met USERFULL een DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of een PRESTATIEVERKLARING af te sluiten of door goederen of aanvullende diensten te bestellen van USERFULL, verklaart de KLANT een kopie te hebben ontvangen van onderhavige VOORWAARDEN en deze te aanvaarden.

3.1 VERLENING VAN PROFESSIONELE DIENSTEN

 1. Binnen het kader van een PROJECT zal USERFULL professionele diensten verlenen aan de KLANT zoals omschreven in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of de relevantie PRESTATIEVERKLARINGEN. Bovendien kan USERFULL, op verzoek en na goedkeuring door USERFULL, de volgende professionele diensten aan de KLANT verlenen: a) Algemene bijstand verlenen en adviseren omtrent technische taken;
  b) Technisch projectmanagement verlenen;
  c) Diensten om een informatieve handelingsfunctie implementeren;
  d) Fungeren als projectaannemer om een information handling function te voorzien;
  e) Consulting diensten aanbieden;
  f) Opleidingen aanbieden.
 2. Afhankelijk van hun aard kunnen diensten geleverd worden op een ‘tijds- en materiaalbasis’ of tegen een vaste prijs zoals gedefinieerd in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of de relevante PRESTATIEVERKLARING. Enige diensten die niet binnen het toepassingsgebied van te leveren diensten onder de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of PRESTATIEVERKLARING vallen zullen worden geleverd door USERFULL (onder voorbehoud van diens voorafgaandelijke goedkeuring om de diensten te leveren) op een ‘tijds- en materiaalbasis’. Voor diensten voor dewelke geen vaste prijs is voorzien in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of de relevante PRESTATIEVERKLARING of dewelke worden geleverd op ‘tijds- en materiaalbasis’, zal de KLANT, bovenop de prijs van de goederen en materialen die gebruikt werden bij het leveren van de diensten, een vergoeding betalen aan USERFULL voor elk door de werknemers, vertegenwoordigers en consultants van USERFULL gepresteerd werkuur. De toepasbare uurlonen bevinden zich in bijlage aan de OVEREENKOMST.
 3. Elk PROJECT wordt beschreven in een DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of PRESTATIEVERKLARING die door beide partijen wordt ondertekend en verwijst naar deze OVEREENKOMST. De DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of de relevante PRESTATIEVERKLARING zal het volgende omschrijven:
  a) Een beschrijving van de te leveren diensten, inclusief voor ‘tijds- en materiaal’-diensten de indicatieve duur en/of voor vaste prijs-diensten, de doelstellingen die door ons dienen te worden behaald en de criteria waarop deze als behaald worden beschouwd, indien deze er zijn;
  b) Een indicatief schema, dat we voor doeleinden van planning voorzien, inclusief een startdatum en een indicatieve einddatum;
  c) De toepasselijke kosten, facturen en betaalschema’s alsmede enige andere voorwaarden;
  d) De respectievelijke verantwoordelijkheden van de partijen.
 4. De KLANT moet het PROJECT vanuit zakelijk en administratief oogpunt beheren, tenzij de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of PRESTATIEVERKLARING specifiëren dat USERFULL dit zal beheren; Indien de KLANT de verantwoordelijke is hiervoor, (i) dan zal USERFULL de diensten verlenen om de KLANT bij te staan, en (ii) zullen de criteria om de doelstellingen te behalen worden gedefinieerd in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of in de relevante PRESTATIEVERKLARING.
 5. Elke partij gaat akkoord om redelijke inspanningen te leveren om haar respectievelijke verantwoordelijkheden conform het indicatieve schema te vervullen. Langs de zijde van USERFULL zullen de omschreven diensten ofwel een levering, ofwel een specifiek resultaat of verplichting omvatten zoals beschreven in elke DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of PRESTATIEVERKLARING of zoals voortvloeit uit de aard van de diensten.
 6. Indien USERFULL en de KLANT een Service Level Agreement (SLA) afsluiten, zal USERFULL de diensten uitvoeren in overeenstemming met de voorwaarden van de SLA. Enige incidenten die vallen binnen het toepassingsgebied van de OVEREENKOMST dienen te worden gemeld middels het ticketing systeem overeenkomstig de bepalingen van de SLA. De ondersteunende diensten zullen door USERFULL worden geleverd rekening houdend met de prioriteit van de incidenten zoals zij worden bepaald in de SLA en/of de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST of de PRESTATIEVERKLARING. De SLA specifieert verder de opeenvolging van de procedures en de toepasselijke sancties in het geval van overtreding van de SLA door USERFULL. In de mate dat enige sanctie dient te worden berekend op basis van de “maandelijkse dienstverleningsvergoeding”, zal de som van de vergoedingen die de KLANT zal moeten betalen voor uiteindelijk verleende prestatie gedurende de maand binnen dewelke de overtreding plaatsvond, worden beschouwd als de “maandelijkse dienstverleningsvergoeding”.
 7. USERFULL kan zijn diensten uitvoeren in de kantoren van de KLANT, in de kantoren van USERFULL of in de kantoren van de onderaannemers of consultants. De KLANT kan niet eisen dat USERFULL de diensten verleent op een andere locatie dan degene die mondeling werd overeengekomen in de SLA. USERFULL kan instemmen om de diensten te verrichten op een andere locatie dan aanvankelijk overeengekomen maar is geenszins verplicht dit te doen en behoudt zich het recht voor om de vergoedingen die in dat geval verschuldigd zijn te heronderhandelen.
 8. Gelet op de aard van de diensten heeft USERFULL het recht om de uitrusting van de KLANT te gebruiken om de diensten te leveren. USERFULL kan echter steeds haar eigen uitrusting gebruiken, mocht zij dit prefereren.
 9. USERFULL dient enkel diensten te verlenen in zoverre dat de KLANT zijn verplichtingen zoals vermeld in de SOW of in enige andere bepaling van de OVEREENKOMST nakomt en zal nakomen. In zoverre de KLANT de verplichtingen ingevolge de SLA of enige andere bepaling van de OVEREENKOMST niet nakomt, zal USERFULL niet aansprakelijk zijn voor enige inbreuk op de SLA of voor de niet-nakoming van de OVEREENKOMST.

3.2 LEVERING VAN GOEDEREN

Enige levering van goederen door USERFULL zal worden beheerst door de volgende bepalingen:

 • a. BESTELLINGEN zijn slechts geldig indien ze worden aanvaard door USERFULL. Door een bestelling te plaatsen aanvaardt de KLANT de ALGEMENE VOORWAARDEN.
 • b. Levering van goederen zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van USERFULL, steeds “ex works”, tenzij expliciet, schriftelijk, anders overeengekomen. In het geval het transport wordt voorzien door USERFULL, zal USERFULL enkel handelen als vertegenwoordiger van de koper. Alle transportkosten dienen te worden betaald door de KLANT.
 • c. De vermoedelijke leveringsdatum zal worden overeengekomen op het moment wanneer de BESTELLING door USERFULL wordt bevestigd. USERFULL zal alle redelijke inspanningen leveren om aan deze datum te voldoen. De KLANT erkent dat de leveringsdatum indicatief is. Niet-overeenstemming met de indicatieve datum zal geenszins aanleiding geven tot opzeg of ontbinding van de overeenkomst of recht geven op een vergoeding.
 • d. Klachten omtrent de geleverde goederen en/of betwistingen van facturen dienen te worden kennisgegeven aan USERFULL door middel van een aangetekend schrijven binnen vijf (5) werkdagen. De datum op dewelke de goederen effectief ter beschikking worden gesteld van de KLANT of de datum van de factuur (afhankelijk van het geval), is het startpunt van de termijn van vijf werkdagen, in zoverre de bepalingen van de factuur in overeenstemming zijn met de niet-geprotesteerde documenten van de levering. Enige schade aan de geleverde goederen, dewelke ontstaan is gedurende het transport, zal worden verhaald op de transporteur door de partij die de transporteur heeft betaald. De KLANT is niet gerechtigd de goederen te weigeren die reeds werden geïnstalleerd. In dit geval dient een klacht onmiddellijk bij de levering te worden ingediend.
 • e. Klachten omtrent verborgen gebreken dienen te worden gerapporteerd aan USERFULL bij aangetekend schrijven binnen 7 werkdagen na de ontdekking ervan of nadat het defect redelijkerwijze ontdekt zou moeten zijn. Gebruik of verkoop van de goederen stelt onmiddellijk een einde aan enige aansprakelijkheid van USERFULL. Klachten en/of betwistingen van welke aard ook, geven de KLANT niet het recht om de nakoming van zijn verplichtingen jegens USERFULL te staken, noch geven zij het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren. De maximale aansprakelijkheid van USERFULL is gelimiteerd in overeenstemming met deze voorwaarden en zal nooit de prijs die werd betaald voor de goederen in kwestie overschrijden. USERFULL zal, volledig naar eigen inzicht, de defecte of niet-conforme goederen, vervangen of herstellen of de KLANT vergoeden.
 • f. USERFULL kan niet aansprakelijk worden geacht voor enige goederen die onderhevig zijn geweest aan abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van de goederen of niet-geautoriseerde afbraak of constructie, dan wel herstelling door de KLANT of een derde.

4.1 PERSONEEL

 1. Voor elk PROJECT dienen USERFULL en de KLANT elk een coördinator aanduiden uit hun vertegenwoordigers, werknemers of aannemers, die de partijen zal vertegenwoordigen voor alle aangelegenheden met betrekking tot de OVEREENKOMST en de levering van de diensten (en in zoverre van toepassing, de levering van goederen) daaronder.
 2. In hun hoedanigheid van contracterende partijen zullen USERFULL en de KLANT handelen als zelfstandige, onafhankelijke partijen zonder enige ondergeschiktheid. De partijen erkennen en gaan akkoord dat de OVEREENKOMST geen band van ondergeschiktheid of relatie van tewerkstelling tot stand brengt, zal tot stand brengen of doet ontstaan tussen USERFULL, haar werknemers, consultants of vertegenwoordigers en de KLANT. De KLANT zal geen contractuele, financiële of juridische relatie met de werknemers, consultants of vertegenwoordigers hebben, noch zal er een band van gezag ontstaan tussen de KLANT en de werknemers, consultants of vertegenwoordigers van USERFULL. USERFULL is als enige verantwoordelijk voor het toekennen van taken en voor het regelen van betalingen aan hen.
 3. Ieder van USERFULL en de KLANT zal verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de instructie van, het toezicht op, de leiding en controle van zijn eigen personeel. Het personeel van USERFULL kan gelijkaardige diensten verrichten voor derde partijen (inclusief concurrenten van de KLANT) en kan hen van vergelijkbare materialen voorzien of kan vergelijkbare materialen voor hen ontwerpen. De diensten worden verricht in naam van USERFULL door werknemers, consultants of vertegenwoordigers naar keuze, dewelke op afdoende wijze gekwalificeerd zijn en de nodige ervaring hebben en dewelke ten allen tijd door USERFULL kunnen worden vervangen zonder (voorafgaandelijke) goedkeuring of kennisgeving van/aan de KLANT.
 4. Enige verwijzing naar het personeel van USERFULL omvat eveneens het personeel van de aan USERFULL VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN en de onderaannemers van USERFULL, tenzij expliciet anders overeengekomen.

4.2 VERBOD OP AFWERVING

 1. De KLANT zal zich gedurende de looptijd van de OVEREENKOMST en voor een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, onthouden van afwerving, contracteren, tewerkstellen of solliciteren van personen die op enig moment werknemers, vertegenwoordigers, consultants, zelfstandige aannemers of onderaannemers van USERFULL waren, zij het op directe of indirecte wijze, alleen of samen met andere personen.
 2. De KLANT erkent dat enige inbreuk op artikel 4.2. schade toebrengt aan USERFULL (bijvoorbeeld selectiekost, rekrutering en training en nadelen die ontstaan uit overeenkomsten). In het geval van een schending, zal een forfaitair bedrag van 24 maal het brutoloon van de laatste volle maand die de persoon heeft gepresteerd voor USERFULL onmiddellijk verschuldigd zijn door de KLANT aan USERFULL als vergoeding, zonder dat hiervoor een voorafgaande geschreven ingebrekestelling vereist is, noch enig rechterlijk ingrijpen. Het voorgaande zal geen afbreuk doen aan het recht van USERFULL om vergoeding te eisen voor de eigenlijke schade die zij heeft geleden ingevolge de inbreuk.
 3. De verplichtingen sub artikel 4.2. worden door de KLANT en door USERFULL beschouwd als redelijk en gerechtvaardigd. Indien een van deze verplichtingen de tijdslimiet, geografische limieten of enige andere limieten zoals opgelegd door de wet zou schenden, betekent dit niet dat zij nietig zullen zijn, maar wel dat zij automatisch zullen worden herleid tot de maximum toegelaten limieten zoals vermeld in de toepasselijke wet.

5.1 EIGENDOM, AUTEURSRECHT, VERGUNNINGEN VERBONDEN AAN KLANTENMATERIALEN

 1. Het leveren van diensten en van goederen door USERFULL ingevolge de OVEREENKOMST, kan eveneens de overdracht van tijdelijke of eeuwigdurende rechten op MATERIALEN aan de KLANTEN omvatten overeenkomstig de bepalingen van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of de PRESTATIEVERKLARING.
 2. Indien MATERIALEN worden beschouwd als “KLANTENMATERIALEN” in de PRESTATIEVERKLARING en/of de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST, zal de KLANT eigenaar zijn van de rechten op de KLANTENMATERIALEN. In dit verband dienen alle MATERIALEN die volledig en exclusief door USERFULL werden ontworpen ingevolge deze OVEREENKOMST te worden beschouwd als zijnde gecreëerd in het kader van een huur van door de KLANT. USERFULL zal de eigendom hiervan toewijzen, en bij creatie automatisch laten toewijzen, aan de KLANT. De KLANT kent hierbij op onherroepelijke wijze de wereldwijde vergunning op zulke KLANTENMATERIALEN toe aan USERFULL en aan diens VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN voor een periode van 20 jaar, waaronder USERFULL en diens VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN het recht hebben om de KLANTENMATERIALEN te herproduceren en te gebruiken alsmede om AFGELEID WERK gebaseerd op zulke KLANTENMATERIALEN te produceren. USERFULL en diens VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN hebben het recht om zulk AFGELEID WERK op de markt te brengen, om sub-licenties te verstrekken, en om kopieën te verspreiden van zulk AFGELEID WERK aan derden.
 3. USERFULL behoudt de titel en de volle eigendom van alle MATERIALEN die niet werden geïdentificeerd als “KLANTENMATERIALEN” in de PRESTATIEVERKLARING en/of de DIENSTENOVEREENKOMST. USERFULL zal een tijdelijke en niet-exclusieve gebruikslicentie voor België toekennen aan de KLANT voor een gelimiteerde periode van 20 jaar voor wat betreft de MATERIALEN. Ingevolge de licentie zal de KLANT de MATERIALEN kunnen gebruiken, herproduceren voor zijn eigen intern gebruik en er AFGELEID WERK uit kunnen produceren voor eigen intern gebruik. Ingevolge de gebruikslicentie zal de KLANT niet gerechtigd zijn om zulke MATERIALEN, zulk AFGELEID WERK of kopieën ervan geheel of gedeeltelijk aan te bieden aan derden of op de markt te brengen, te sublicentiëren noch om kopieën te verspreiden van zulk MATERIAAL of AFGELEID werk aan derden zonder de voorafgaande goedkeuring van USERFULL.

5.2 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN GEBRUIKT OF ONTWERPEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST

 1. Indien de KLANT aan USERFULL toegang geeft of rechten toekent voor het gebruik van enige INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN ingevolge de overeenkomst, garandeert de KLANT het ongebreideld gebruik hiervan.
 2. DE KLANT vrijwaart en vergoedt USERFULL, diens VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN, aangestelden, onderaannemers, vertegenwoordigers, consultants en werknemers tegen en voor enige vorderingen van derden, voortkomend uit of gelieerd aan (vermeend) niet-geautoriseerd of onwettig gebruik van zulke INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.
 3. In zoverre de KLANT USERFULL toegang geeft tot een idee, concept, knowhow of techniek in het licht van de uitvoering van de OVEREENKOMST en in zoverre dit idee, concept, deze knowhow, of deze techniek specifiek gerelateerd is aan de onderneming van de KLANT en de KLANT een competitief voordeel geeft in de markt (niet algemeen beschikbaar) en geen dataverwerkingstechniek betreft, zullen alle INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN gerelateerd aan dit idee, concept, deze knowhow of deze techniek de exclusieve eigendom zijn van de KLANT. De klant dient te verzekeren dat alle documenten die zulk idee, concept, knowhow of techniek veruitwendigen duidelijk de woorden “beschermde knowhow” vermelden in de hoofding of de voetnoot van het document/de drager. In zoverre het voor de levering van diensten door USERFULL ingevolge de OVEREENKOMST nuttig of nodig is, zal de KLANT gepaste licenties aan USERFULL aanbieden met betrekking tot diens idee, concept, knowhow of techniek.
 4. In zoverre de KLANT toegang verleent tot enig idee, concept, knowhow of techniek met betrekking tot dataverwerking door USERFULL in het licht van de OVEREENKOMST, zal de klant een onherroepelijke wereldwijde licentie voor een termijn van 20 jaar aan USERFULL en diens VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN toekennen, ingevolge hetwelk USERFULL en diens VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN ongelimiteerde toegang hebben tot het gebruik van het idee, concept, de knowhow of de techniek.
 5. USERFULL kent een onherroepelijke licentie voor 20 jaar toe aan de KLANT ingevolge dewelke zij ongelimiteerd gebruik kan maken van enig idee, concept, knowhow of techniek met betrekking tot dataverwerking en die USERFULL heeft ontwikkeld of gebruikt gedurende de looptijd van de OVEREENKOMST met het oog op de levering van diensten aan de KLANT.

5.3 UITVINDINGEN

 1. Een UITVINDING zal als volgt worden behandeld:
  a) Indien deze werd gecreëerd door het personeel van de KLANT zal de UITVINDING eigendom zijn van de KLANT. De KLANT verleent USERFULL een niet-exclusieve, onherroepelijke, wereldwijde licentie zonder dat zij vergoeding verschuldigd is met betrekking tot de UITVINDING, enige octrooiaanvraag en eerdere octrooien;
  b) Indien deze werd gecreëerd door het personeel van USERFULL, zal de UITVINDING eigendom zijn van USERFULL. USERFULL verleent een niet-exclusieve, onherroepelijke, wereldwijde licentie zonder dat de KLANT vergoeding verschuldigd is met betrekking tot de UITVINDING, enige octrooiaanvraag en eerdere octrooien;
  c) Indien deze gezamenlijk gecreëerd werd door het personeel van USERFULL en dat van de KLANT, zullen de UITVINDING en enige octrooiaanvragen en octrooien in dit kader gezamenlijke eigendom zijn van de KLANT en USERFULL. Zowel de KLANT als USERFULL zullen ongelimiteerde rechten van gebruik hebben, hierbij inbegrepen het recht om licenties toe te kennen aan derden en om rechten op de UITVINDING te verlenen zonder voorafgaande goedkeuring van de ander en zonder enige vergoeding of schadeloosstelling van de ene aan de andere.
 2. Geen enkele bepaling zal worden geacht een licentie te verlenen ingevolge enig octrooi of enige octrooiaanvraag voortkomende uit enige andere uitvinding gecreëerd door de KLANT dan wel door USERFULL buiten de toepassing van deze OVEREENKOMST.

6.1 LOOPTIJD EN BEËINDIGING

6.1.1 Looptijd van de overeenkomst en vroegtijdige beëindiging

 1. De OVEREENKOMST neemt een aanvang bij de ondertekening van de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST of de eerste PRESTATIEVERKLARING, tenzij anders overeengekomen. Indien meerdere PRESTATIEVERKLARINGEN werden afgesloten in het kader van deze OVEREENKOMST, zal de OVEREENKOMST geen einde kunnen nemen of vroegtijdig worden beëindigd alvorens alle actieve PRESTATIEVERKLARINGEN ingevolge deze OVEREENKOMST afgerond zijn of rechtsgeldig werden beëindigd. Indien de partijen bijkomende PRESTATIEVERKLARINGEN gedurende de looptijd van de OVEREENKOMST afsluiten zal deze OVEREENKOMST verlengd worden tot het einde van de looptijd van alle actieve PRESTATIEVERKLARINGEN.OVEREENKOMSTEN die werden afgesloten voor een onbepaalde duur kunnen slechts door de KLANT worden beëindigd met inachtname van een opzegtermijn van negentig (90) dagen jegens USERFULL. Indien de OVEREENKOMST reeds zesendertig (36) maanden of drie (3) jaar loopt, zal de opzegtermijn negentig (90) dagen vermeerderd met dertig (30) dagen voor elke twaalf (12) maanden die verlopen zijn sinds de effectieve datum van de PRESTATIEVERKLARING bedragen. OVEREENKOMSTEN die voorzien in een stilzwijgende verlenging kunnen slechts worden beëindigd door de KLANT door opzeg te geven aan USERFULL ten laatste negentig (90) dagen voor de eigenlijke jaarlijkse verlengingsdatum. OVEREENKOMSTEN die werden aangegaan voor een bepaalde duur kunnen niet worden beëindigd tenzij de KLANT gerechtigd is ingevolge Belgisch recht om de OVEREENKOMST eenzijdig te beëindigen ingevolge een zware fout van USERFULL. Indien de OVEREENKOMST vroegtijdig werd beëindigd door de KLANT niettegenstaande dat nog niet alle PRESTATIEVERKLARINGEN beëindigd waren of de bepaalde duur nog niet verlopen is, dient de KLANT een boete te betalen aan USERFULL ten belope van het aantal vergoedingen die nog zouden betaald moeten worden door de KLANT aan USERFULL tot aan het normale einde van de PRESTATIEVERKLARINGEN ingevolge de OVEREENKOMST dewelke nog niet werden gefactureerd, onder voorbehoud van alle rechten van USERFULL om nog vergoeding te eisen voor de eigenlijke opgelopen schade ingevolge vroegtijdige beëindiging.
 2. USERFULL kan de OVEREENKOMST beëindigen indien (i) de KLANT niet voldoet aan zijn contractuele verplichtingen en zulke inbreuk niet wordt verholpen binnen tien (10) werkdagen vanaf de schriftelijke kennisgeving van de inbreuk aan de KLANT door USERFULL of (ii) indien de KLANT failliet is, insolvabel is of onvrijwillig vereffend werd.
 3. In het geval van vervroegde beëindiging moet de KLANT in elk geval USERFULL vergoeden voor alle geleverde diensten en goederen en uitrusting evenals INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (bv. MATERIALEN of KLANTENMATERIALEN) die door USERFULL werden geleverd tot op de dag van de eigenlijke beëindiging. De verplichting omvat eveneens de plicht om USERFULL te compenseren voor enige kosten die zij zou oplopen ingevolge het beëindigen van de overeenkomsten tot onderaanneming.
 4. Individuele PRESTATIEVERKLARINGEN worden geacht voltooid te zijn of beëindigd te zijn overeenkomstig artikelen 6.1.2. en 6.1.3.

6.1.2 Voltooiing van de ‘tijds- en materiaaldiensten’

 1. Een individuele PRESTATIEVERKLARING zal worden geacht beëindigd te zijn indien aan de hiernavolgende criteria cumulatief werd voldaan:
  a) USERFULL heeft het aantal uren/dagen zoals vermeld in de PRESTATIEVERKLARING gepresteerd en
  b) De indicatieve einddatum is voorbij. Echter, indien de KLANT USERFULL schriftelijk machtigt om de levering van diensten verder te zetten niettegenstaande dat bovenvermelde criteria vervuld werden met het oog op het bereiken van de voltooiingscriteria, indien die er zijn, zoals uiteengezet in de PRESTATIEVERKLARING, dan zullen de individuele PRESTATIEVERKLARINGEN voortgezet worden tot de voltooiingscriteria voldaan zijn.
 2. Op het moment van vaststelling door USERFULL dat ofwel (i) de diensten niet zullen voltooid worden tegen de einddatum of (ii) dat het nodig zal zijn om het overeengekomen aantal uren/dagen van levering van diensten ingevolge de individuele PRESTATIEVERKLARINGEN te overschrijden, zal USERFULL de KLANT verwittigen van zodra dit praktisch mogelijk is. Indien het aantal dagen waarmee de datum zal worden verlengd dertig (30) werkdagen overschrijdt, maar de bovenvermelde criteria werden nog niet cumulatief bereikt, dan heeft de KLANT de keuze om ofwel onmiddellijk de levering van diensten te beëindigen, hierbij enkel de door USERFULL tot op de dag van de beëindiging geleverde diensten te betalen of om de individuele PRESTATIEVERKLARINGEN verder te zetten zoals hierboven gespecifieerd. Indien de KLANT USERFULL niet op de hoogte brengt van diens voornemen binnen zeven (7) werkdagen vanaf de kennisgeving van de vertraging door USERFULL, zullen de individuele PRESTATIEVERKLARINGEN worden verdergezet onder dezelfde voorwaarden tot de voltooiingscriteria bereikt werden.
 3. De individuele PRESTATIEVERKLARINGEN zullen in elk geval eindigen bij het bereiken van de voltooiingscriteria, indien deze er zijn, werden bereikt of indien het PROJECT werd voltooid, zelfs indien dit werd bereikt door een lager aantal dagen/uren te presteren of vroeger dan de afgesproken of indicatieve datum.

6.1.3 Voltooiing van de vaste prijs-diensten

 1. Indien het PROJECT werd beheerd door USERFULL, dan zal de individuele PRESTATIEVERKLARING eindigen op de einddatum, dan wel na het bereiken van de voltooiingscriteria zoals uiteengezet in de PRESTATIEVERKLARING. Indien de voltooiingscriteria niet bereikt werden op de einddatum, dan zal het enige middel dat ter beschikking van de KLANT staat zijn om USERFULL te dwingen, gedurende een periode gelijk aan 15% van de originele indicatieve duur, doch niet meer dan dertig (30) dagen, om bijkomende middelen te besteden aan de KLANT op een gemiddelde basis, zonder enige extra kost voor de KLANT, met het oog op het succesvol bereiken van de voltooiingscriteria. Indien op de einddatum van deze verlengde termijn die niet meer dan dertig (30) werkdagen bedraagt, nog additionele diensten vereist zijn om de voltooiingscriteria te bereiken, zullen zij worden onderworpen aan de normale tijds- en materiaalbasis tarieven zoals in bijlage bij de OVEREENKOMST gevoegd of gemeld aan de KLANT.
 2. Indien het PROJECT wordt beheerd door de KLANT, zal de individuele PRESTATIEVERKLARING of de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST worden beëindigd op de overeengekomen einddatum, tenzij de partijen hier samen van hebben afgeweken per schrijven.

7. WEDERZIJDSE VERANTWOORDELIJKHEDEN

 1. Overeenkomstig de OVEREENKOMST, zal alle informatie die wordt uitgewisseld tussen de partijen niet vertrouwelijk zijn. Indien het nodig zou blijken om confidentiële informatie uit te wisselen, zal dit gebeuren ingevolge een ondertekende vertrouwelijkheidsovereenkomst. Niet-vertrouwelijke informatie zal eveneens op een professionele manier en met zorg worden behandeld.
 2. Elke partij is vrij om gelijkaardige overeenkomsten te sluiten met anderen.
 3. De KLANT verleent vrije en veilige toegang tot zijn lokalen en faciliteiten aan USERFULL teneinde deze in staat te stellen haar verplichtingen na te komen. Indien de KLANT enige onveilige voorwaarden of enige onveilige uitrusting opmerkt waaraan het personeel van USERFULL blootgesteld zou worden in de lokalen van de KLANT, dient de KLANT dit onverwijld mee te delen aan USERFULL.

8. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van USERFULL wordt beperkt tot de boetes die voorzien worden in de SLA of in enig ander deel van de OVEREENKOMST. In zoverre als toegelaten door de wet, zal de aansprakelijkheid van USERFULL, ongeacht de oorzaak, vorm of doel van de handeling, gelimiteerd zijn tot de eigenlijke en bewezen schadevergoedingen tot een maximum van:
  a) De dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van USERFULL, of
  b) 50,000 Euro, of
  c) De kosten voor de diensten die de oorzaak vormen van de vordering.
 2. USERFULL zal in geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden voor:
  a) Vergoedingen in verband met de vordering van een derde jegens de KLANT;
  b) Verlies van of beschadiging aan de data van de KLANT;
  c) Indirecte schade (inclusief, doch niet beperkt tot een verlies van inkomen, een toename van kosten, een verstoring van de planning, gederfde winst of cliënteel, of verlies of verwachte besparingen) alsmede enige financiële of commerciële nadelen die geen direct of onmiddellijk gevolg zijn van het falen van USERFULL, zelfs niet indien USERFULL op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van zulke vordering, zulk verlies of zulke schade;
  d) Enige schade veroorzaakt door het niet-nakomen van de KLANT of het niet vervullen van diens verplichtingen;
  e) Enige schade ingevolge overmacht of handelingen van derden (zoals beschreven sub afdeling 11).
  Bovendien gelden de beperkingen van de aansprakelijkheid zoals uiteengezet sub afdeling 3.2 van deze algemene voorwaarden.

9.1 TARIEVEN, BETALINGEN EN TAKSEN

 1. Elke PRESTATIEVERKLARING en/of DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST en/of BESTELBON zal de prijzen en tarieven (exclusief taksen), BTW en taksen toepasselijk op de levering van diensten bij het begin van de OVEREENKOMST bepalen; tenzij anders overeengekomen zullen facturen maandelijks worden geredigeerd en betaalbaar zijn binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum, netto zonder vermindering. USERFULL zal haar tarieven ofwel direct ofwel door middel van een tussenpersoon zoals omschreven in de PRESTATIEVERKLARING en/of de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST factureren. Indien USERFULL beslist om te factureren middels een tussenpersoon, dan zal zij de KLANT op gepaste wijze in kennis stellen van de facturatiedetails van de tussenpersoon en enige extra betalingsinstructies alvorens de gewijzigde facturatie instelling in werking treden. Vanaf de ontvangst van zulke melding kan de KLANT enkel geldig en bevrijdend betalen indien de betaling gebeurt conform de betalingsinstructies. De KLANT gaat hierbij akkoord met enige toewijzing of overdracht van de vorderingen van USERFULL op haar klant middels de OVEREENKOMST.
 2. Voor ‘tijds-en materiaaldiensten’ en PROJECTEN met een duur van meer dan een kalenderjaar, is USERFULL gerechtigd om op elk moment een verhoging van haar tarieven, een wijziging van haar tariefclassificaties en/of wijziging van haar minima voor te stellen door haar KLANT drie maanden voor de voorgestelde inwerkingtreding ervan op de hoogte te brengen. Tenzij de KLANT de OVEREENKOMST beëindigt overeenkomstig de bepalingen in de OVEREENKOMST, zal de KLANT geacht worden akkoord te gaan met de voorgestelde verhoging van de tarieven indien zijn niet schriftelijk protesteerde tegen de wijziging binnen 10 kalenderdagen vanaf de kennisgeving. USERFULL zal het aantal effectief gepresteerde uren/dagen tegen de tarieven die golden op het moment van het leveren van de prestaties dienen te factureren.
 3. Voor ‘tijds- en materiaaldiensten’ en PROJECTEN met een duur van meer dan een kalenderjaar, is USERFULL gerechtigd om een jaarlijkse verhoging van de toepasselijke tarieven door te voeren op 1 januari van elk jaar en voor de eerste maal op 1 januari van het jaar dat volgt op de eerste verjaardag van de OVEREENKOMST, gebaseerd op de loonkosten binnen de onderneming van USERFULL. De aanpassing van de tarieven zal gebeuren overeenkomstig volgende formule:
  p = P * (0,2 + (0,8 * s/S))
  waarbij
  p= de aangepaste tarieven
  P= de tarieven op de effectieve datum van de OVEREENKOMST
  s= de referentieloonkost (federaal gemiddelde) die werd berekend door Agoria (www.agoria.be) in de maand voor de maand van de aanpassing van de prijs
  S= de referentieloonkost (federaal gemiddelde) die werd berekend door Agoria (www.agoria.be) in de maand voorafgaand aan de effectieve datum van de OVEREENKOMST.
 4. Voor ‘tijds- en materiaaldiensten’ en PROJECTEN dewelke gedurende een periode langer dan 12 maanden lopen, zullen de tarieven jaarlijks worden verhoogd op 1 januari overeenkomstig de toen geldende tarieven voor individuele consultants, dewelke jaarlijks kunnen verhoogd worden gebaseerd op de toegenomen kwalificaties van de individuele consultants.
 5. USERFULL is gerechtigd om de aangepaste tarieven te factureren zonder voorafgaandelijke kennisgeving en indien de KLANT deze zonder meer betaalt, wordt deze betaling geacht een finale en onherroepelijke instemming met de tariefaanpassing te zijn. Verhogingen ingevolge een wijziging in BTW-tarieven zullen geheel worden doorgerekend aan de KLANT.
 6. Verhogingen van prijzen of kosten ingevolge prijsaanpassingen, operationele wijzigingen of enige andere wijzigingen bij derden die niet gelieerd zijn met USERFULL (inclusief onderaannemers of consultants) zullen in hun geheel worden gefactureerd aan de KLANT (bijvoorbeeld verhogingen voor kosten van licenties, applicaties van derden of hardware).
 7. De dienstenvergoedingen in de OVEREENKOMST omvatten niet de onkosten die werden betaald of voorgeschoten door USERFULL in de uitvoering van de levering van diensten ingevolge de OVEREENKOMST. De KLANT zal zulke kosten dienen terug te betalen aan USERFULL op het moment van kennisgeving door middel van de benodigde documenten en, indien de aard en het bedrag dit vereisen, na voorafgaande goedkeuring door de KLANT. De kosten zullen verschuldigd zijn en gefactureerd worden USERFULL aan de KLANT op het einde van elke maand, samen met de lonen en zullen binnen dezelfde periode betaalbaar zijn.

9.2 LAATTIJDIGE BETALING

 1. Facturen voor dewelke USERFULL geen volledige betaling mocht ontvangen op de vervaldatum, zullen automatisch, zonder vereiste van een ingebrekestelling en zonder vereiste van rechterlijke tussenkomst, onderhavig zijn aan een verhoging met de moratoire interest ten belope van 1% per maand (berekend op het totale bedrag van de factuur inclusief taksen) en een boete voor laattijdige betaling ten belope van 10% van het totale bedrag van de factuur met een minimum van EUR 25.
 2. Mits USERFULL de KLANT op afdoende wijze in kennis stelde van haar inbreuk op haar betalingsverplichting, kan USERFULL, bovendien, vergoeding vorderen voor alle kosten die in verband staan met de invordering van de betalingen zoals advocatenkosten, gerechtsdeurwaarderskosten, of invorderingsdiensten. USERFULL behoudt zich bovendien het recht voor om zich onmiddellijk van enige levering van diensten of goederen te onthouden in het geval van niet-betaling van de lonen die verschuldigd zijn door de KLANT ingevolge de OVEREENKOMST en het niet rechtzetten van de inbreuk binnen dertig (30) dagen na de ontvangst van de kennisgeving.

10. OVERMACHT EN DERDEN

USERFULL zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van de KLANT voor de niet nakoming van haar verplichtingen ingevolge enige omstandigheden die buiten haar redelijke controle vallen, onder meer, doch niet beperkt tot: stakingen, rellen, terroristische acties, oorlogen, brand, handelingen van God, handelingen ingevolge enige wet of enig overheidsingrijpen of gebreken aan of handelingen van derde partijen die niet gelieerd zijn met USERFULL (inclusief onderaannemers of consultants). In het geval enige schade, inbreuk op de overeenkomst of vertraging te wijten is aan gebreken van derden of handelingen van derden (inclusief onderaannemers of externe consultants), zal USERFULL naar best vermogen trachten te handelen overeenkomstig haar verplichtingen en een aanvaardbare oplossing trachten te vinden voor de KLANT.

11. ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Tenzij expliciet anders overeengekomen in de DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST, kan USERFULL eenzijdig deze ALGEMENE VOORWAARDEN wijzigen door zulke wijziging op afdoende wijze ter kennis te brengen van de KLANT en door een termijn van drie maanden te respecteren volgend op deze schriftelijke kennisgeving. Enige wijzigingen zullen echter enkel toepasselijk zijn op de PRESTATIEVERKLARINGEN die werden afgesloten na de effectieve wijzigingsdatum.
 2. Indien licentierechten worden toegekend ingevolge de OVEREENKOMST, zal deze licentie expliciet worden gespecifieerd in de OVEREENKOMST; geen enkele andere licentie (bijvoorbeeld niet-vermelde octrooien) zal worden geacht toegekend te zijn. Echter, tenzij expliciet anders voorzien, zal een licentie die werd toegekend ingevolge de OVEREENKOMST het recht omvatten om enig apparaat/gebruik te maken, te laten maken, te gebruiken, te laten gebruiken, te verhuren, te verkopen en/of op enige andere wijze over te dragen, alsook het recht om een methode toe te passen. Dit recht omvat eveneens het recht om sub-licenties toe te staan, direct dan wel indirect, herroepelijk dan wel onherroepelijk, aan VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN.
 3. Het geheel of een deel van de OVEREENKOMST kan worden overgedragen of via onderaanneming worden uitbesteed door USERFULL aan eender welke derde, op voorwaarde dat de aangewezene of onderaannemer over de juiste kwalificatie en ervaring beschikt en dat USERFULL de KLANT in kennis zal stellen indien een deel van de OVEREENKOMST wordt uitbesteed. Indien USERFULL VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN aanwijst of in onderaanneming in dienst neemt voor het uitvoeren van een deel van de OVEREENKOMST, zal zulke kennisgeving niet vereist zijn. De derde zal in voormelde omstandigheden gebonden zijn aan de voorwaarden die identiek zijn aan degene in de OVEREENKOMST.
 4. De KLANT kan geen rechten of verplichtingen ingevolge de OVEREENKOMST overdragen of te delegeren, geheel dan wel gedeeltelijk, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van USERFULL.
 5. USERFULL zal niet geacht worden afstand te hebben gedaan van enige rechten of vorderingen voortvloeiend uit de OVEREENKOMST of uit een fout of inbreuk daarop tenzij zij deze afstand schriftelijk bevestigt. Indien USERFULL afstand doet van enige rechten of vorderingen voortvloeiend uit de OVEREENKOMST of uit een fout of inbreuk daarop, zal zulke afstand niet geacht worden een afstand te zijn van enige andere rechten of vorderingen. Het nalaten van het uitoefenen van haar rechten of enige vertraging in de uitvoering ervan door USERFULL zal niet geacht worden een afstand uit te maken van deze rechten en/of vorderingen, noch zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening door USERFULL van enige rechten en/of vorderingen voortvloeiende uit de OVEREENKOMST een belemmering vormen voor de uitoefening van enige overige rechten en/of vorderingen.
 6. Alle kennisgevingen en andere vormen van communicatie zoals verplicht ingevolge de OVEREENKOMST dienen schriftelijk te gebeuren of verzonden te worden aan de ontvangende partij (i) per e-mail met ontvangstbevestiging, (ii) per fax met ontvangstbevestiging, of (iii) per aangetekende brief (met antwoordkaart) verzonden naar het adres zoals vermeld in de OVEREENKOMST of op afdoende wijze in kennis gebracht van de ontvangende partij aan de versturende partij. Enige kennisgeving zal worden geacht te zijn bezorgd aan het adres van de ontvangende partij na bevestiging indien verstuurd per fax of per e-mail en drie dagen na de dag van de verzending van het aangetekend schrijven.
 7. De OVEREENKOMST bevat de volledige overeenkomst en de verstandhouding tussen de beide partijen voor wat betreft het onderwerp ervan en overschrijft en vervangt alle eerdere overeenkomsten en verstandhoudingen, zij het geschreven of mondeling, voor wat betreft hetzelfde onderwerp die nog in voege zijn tussen beide partijen.
 8. De OVEREENKOMST wordt beheerst door Belgisch recht. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken is expliciet uitgesloten. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst. De taal van de procesvoering is Nederlands.
Wit_logo_userfull_footer

Scherpenhoek 91
2850 Boom
BTW BE 0439.828.286

Tel: 02 282 08 08
E-mail: info@userfull.be

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor meer nieuws

Scroll naar top