Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN USERFULL

Dit zijn de algemene verkoopsvoorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) die toepasselijk zijn op de levering van goederen en diensten
door NV USERFULL, met zetel te BE-2850 Boom, Scherpenhoek 91, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer
0439.828.286 (“Userfull”), jegens haar professionele klanten (“de Klant”).

Toepassingsgebied
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten van Userfull, behoudens andere afwijkende afspraken
tussen Userfull en de Klant. De Klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden voorrang zullen hebben op de algemene
(inkoop)voorwaarden van de Klant.

Onze belofte
2.1. Userfull zal zich inspannen dat de leveringen van goederen en diensten op een professionele wijze worden uitgevoerd en dat zij de
normale zorgzaamheid aan de dag zal leggen om de diensten uit te voeren. Userfull zal geleverde zaken of diensten die niet in
overeenstemming zijn met deze belofte, en die binnen de 30 kalenderdagen na het tijdstip van aanvaarding of, bij gebreke daarvan, binnen
de 30 kalenderdagen na de uitvoering van de levering van goederen en/of diensten, door de Klant schriftelijk en duidelijk ter kennis worden
gebracht, trachten te corrigeren binnen een redelijke termijn. Klachten met betrekking tot een waarneembaar gebrek of niet-conformiteit
van een geleverde zaak of dienst dienen binnen de 8 kalenderdagen na de levering van de zaak of de dienst schriftelijk te worden
overgemaakt. De waarborg voor hardware door Userfull zelf vervaardigd is beperkt tot vervanging of herstelling mits tussen Userfull en de
Klant een waarborgperiode uitdrukkelijk is afgesproken. Voor goederen of diensten die door Userfull bij een derde leverancier aangeschaft
worden en/of door een derde leverancier aan de Klant geleverd worden, zijn de garanties en verantwoordelijkheden toepasselijk die door
de derde leverancier worden bepaald. Userfull kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van de garanties en
verantwoordelijkheden van de derde leverancier.
2.2. Userfull is niet aansprakelijk in geval van overmacht, waaronder niet-limitatief begrepen is: overheidsbeslissingen,
telecommunicatiestoornissen, internetstoringen, elektriciteitsstoringen, niet of gebrekkige levering van leveranciers, stakingen en
ongebruikelijke verkeersproblemen.

Leveringstermijnen
3.1. Alle termijnen die door Userfull aan de Klant worden gecommuniceerd, zijn opgesteld in het kader van redelijke veronderstellingen die
Userfull in aanmerking neemt voor de relevante dienstverlening. De uitvoering is afhankelijk van een aantal onzekere factoren, en deze
termijnen zijn bijgevolg indicatief / niet-bindend. Eventuele overschrijding van de termijnen geeft geen aanleiding tot schadevergoeding,
prijsvermindering of beëindiging van de samenwerking. Indien de Klant een bestelling annuleert vooraleer Userfull op enigerlei manier de
uitvoering ervan heeft aangevat, zal de Klant een schadevergoeding van 15% van de waarde van de bestelling verschuldigd zijn.

Prijzen
4.1. BTW en andere belastingen, kosten voor communicatie, vertaling, opleiding, verplaatsing en verblijf, zijn niet inbegrepen in de prijzen
of tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald. Meerwerken waarvan de vergoeding niet uitdrukkelijk is overeengekomen zullen op
regiebasis worden vergoed aan de op dat ogenblik bij Userfull geldende tarieven.
4.2. Prijsvoorstellen zullen in elk geval slechts een geldingsduur hebben van 10 dagen.
4.3. Userfull behoudt zich het recht voor de prijzen (zoals doch niet beperkt tot tarieven, vergoedingen, …) tussentijds, maximaal één keer
per jaar, te wijzigen, doch niet eerder dan zes maanden na ingang van de samenwerking. De wijziging kan onder meer worden doorgevoerd
als gevolg van kostenstijgingen (zoals doch niet beperkt tot personeelskosten waarbij de Agoria Referteloonkostenindex Digital als
graadmeter door Userfull kan gebruikt worden) en/of door de Belgische overheid of leveranciers genomen prijsverhogende maatregelen.

Betalingsmodaliteiten
5.1. Diensten die geleverd worden op basis van een mandag- of uurtarief, zullen door Userfull worden gefactureerd op basis van timesheets
van haar medewerkers. Diensten die geleverd worden tegen een vaste prijs zullen worden gefactureerd overeenkomstig het
overeengekomen betalingsschema.
5.2. De Klant zal de verschuldigde bedragen binnen de 30 dagen na uitgifte van de factuur voldoen. Een onbetaalde factuur brengt
automatisch vanaf haar vervaldag een verwijlinterest op van 12% op jaarbasis. Bovendien is een verhogingsbeding verschuldigd van 10%
(met een minimum van 40,00 EUR). Ten slotte kan bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, Userfull beslissen om alle verdere
prestaties en verdere leveringen en of dienstverlening zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te schorsen.
5.3. Verder heeft Userfull het recht om bij volgehouden wanbetaling of andere wanprestatie vanwege de Klant de overeenkomst
automatisch, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, schriftelijk te beëindigen zonder dat de Klant schadevergoeding kan eisen,
onverminderd het recht van Userfull om winstderving voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de verbintenissen, met als minimum de
helft van de vergoeding welke voor deze resterende verbintenissen is voorzien, te vorderen.
5.4. Indien een gedeelte van een factuur te goeder trouw wordt betwist door de Klant, dan zal de Klant in elk geval het onbetwiste gedeelte
betalen. Na afhandeling van de betwisting, zullen alle bedragen die verschuldigd zijn aan Userfull, worden betaald met inbegrip van de hoger
vermelde verwijlinteresten, en zulks te rekenen vanaf de dag waarop de bedragen verschuldigd waren. Facturen dienen betwist te worden
binnen een periode van 8 dagen vanaf hun dag van uitgifte, zoniet zullen ze worden beschouwd als aanvaard.
5.5. Gelet op de complexiteit van de IT dienstverlening, kan Userfull niet garanderen dat de specifieke diensten en goederen in alle
omstandigheden exact zullen geleverd worden. Wel zal Userfull haar professionele kennis aanwenden om de gevraagde oplossingen zo
redelijk mogelijk te realiseren of te benaderen.
5.6. Het risico met betrekking tot de goederen (zowel lichamelijk als onlichamelijk (bv. licenties) of een combinatie van beiden) of bij derden aangekochte diensten (service pakket) gaat automatisch over op de Klant op het moment van levering, zelfs bij latere eigendomsoverdracht. Alle geleverde en nog te leveren goederen/diensten blijven exclusief eigendom van Userfull tot integrale betaling door de Klant van alle vorderingen van Userfull, met inbegrip van interesten en kosten. Als de Klant in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen jegens Userfull tekortschiet of dreigt te kort te schieten, is Userfull gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen en diensten terug te nemen en meteen op te schorten, waarbij de Klant zich ertoe verbindt Userfull steeds de vrije toegang tot de geleverde goederen te verlenen. De Klant maakt zich sterk - zo nodig namens een derde (koper) of houder - dat, op eerste verzoek van Userfull, meegedeeld zal worden waar de goederen zich bevinden, en dat deze op kosten en risico van de Klant terug ter beschikking zullen worden gesteld van Userfull, als Userfull daarom verzoekt. Telkens wanneer de omstandigheden zulks vereisen, onder meer doch niet beperkt tot faillissement van of (dreigend) beslag bij de Klant, zal de Klant deze derden (bijvoorbeeld een curator of schuldeisers) schriftelijk in kennis stellen van het eigendomsrecht van Userfull. De Klant zal Userfull hiervan onverwijld schriftelijk inlichten. De Klant verbindt zich ertoe tot op het ogenblik van eigendomsoverdracht van de goederen/diensten deze niet te verpanden of er andere zekerheidsrechten op te vestigen, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Userfull.

Aansprakelijkheid
6.1. Vorderingen tot schadevergoeding met betrekking tot leveringen van goederen en diensten, moeten binnen een termijn van 30 dagen
na de ontdekking van de oorzaak ervan en uiterlijk binnen een termijn van 3 maanden na de expliciete of impliciete aanvaarding van de
betreffende goederen of prestatie, aan Userfull worden medegedeeld. Alle prestaties en leveringen van Userfull maken behoudens
andersluidende specifieke contractuele bepalingen, een middelenverbintenis uit.
6.2. Userfull haar aansprakelijkheid voor bewezen directe schade of verlies, voortvloeiend uit wanprestatie, onrechtmatige daad of enige
andere grond, is, hoe dan ook, beperkt tot een maximum bedrag van 30% van het bedrag dat door de Klant aan Userfull verschuldigd is uit
hoofde van de diensten in het kader waarvan de schade is opgetreden.
6.3. Userfull is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade welke door de Klant zou aangevoerd worden als gevolg van uitgevoerde
diensten. Als indirecte schade wordt onder meer beschouwd: winstderving, onderbreking van bedrijfscontinuïteit, claims van derden, verlies
van gegevens, uitwijk- of vervangingskosten en andere vormen van gevolgschade verband houdend met of voortvloeiend uit de levering,
uitvoering of het gebruik van de geleverde goederen of diensten, of voor vertraging in de levering, tenzij zulke schade of zulk verlies te wijten
is aan opzet van Userfull.
6.4. Userfull zal nooit verantwoordelijk zijn voor schade die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een tekortkoming van de Klant zelf of van
derden, of die door hen kon vermeden of beperkt worden. Behoudens andere uitdrukkelijke afspraken met Userfull is de Klant
verantwoordelijk voor de uitvoering van de nodige maatregelen inzake veiligheid, back-up en algemeen beheer van zijn IT systeem.

Beëindigen van contractuele relatie
7.1 De contractuele relatie kan automatisch door Userfull ontbonden worden per gewone schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder
enige gerechtelijke formaliteit:
• Indien de Klant zich in staking van betaling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement bevindt,
• Bij een beslag of andere vormen van gedwongen tenuitvoerlegging lastens de Klant,
• Bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant,
• Bij wanbetaling van facturen,
• Bij eender welke wanprestatie van de Klant waaraan niet verholpen wordt binnen een termijn van uiterlijk 5 dagen na schriftelijke
ingebrekestelling daartoe.
7.2 De contractuele relatie kan door de Klant ontbonden worden per gewone schriftelijke kennisgeving aan Userfull met een opzegtermijn
van minimaal 90 dagen te tellen vanaf de dag volgend op de datum van ontvangst van de opzegging, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.

Verbod op afwerving
8.1 De Klant zal zich gedurende de looptijd van de contractuele relatie en voor een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan,
onthouden van afwerving, contracteren, tewerkstellen of solliciteren van personen die op enig moment werknemers, vertegenwoordigers,
consultants, zelfstandige aannemers of onderaannemers van Userfull waren, zij het op directe of indirecte wijze, alleen of samen met andere
personen. De Klant erkent dat enige inbreuk op artikel 8.1. schade toebrengt aan Userfull (bijvoorbeeld selectiekost, rekrutering en training
en nadelen die ontstaan uit overeenkomsten). In het geval van een schending, zal een forfaitair bedrag van 24 maal het brutoloon van de
laatste volle maand die de persoon heeft gepresteerd voor Userfull onmiddellijk verschuldigd zijn door de Klant aan Userfull als vergoeding,
zonder dat hiervoor een voorafgaande geschreven ingebrekestelling vereist is, noch enig gerechtelijke formaliteit. Het voorgaande zal geen
afbreuk doen aan het recht van Userfull om vergoeding te eisen voor de eigenlijke schade die zij heeft geleden ingevolge de inbreuk.
8.2 De verplichtingen sub artikel 8.1 worden door de Klant en door Userfull beschouwd als redelijk en gerechtvaardigd. Indien een van deze
verplichtingen de tijdslimiet, geografische limieten of enige andere limieten zoals opgelegd door de wet zou schenden, betekent dit niet dat
zij nietig zullen zijn, maar wel dat zij automatisch zullen worden herleid tot de maximum toegelaten limieten zoals vermeld in de toepasselijke
wet.

Intellectuele rechten
9.1 De term "Intellectuele Eigendomsrechten" betekent alle bestaande en toekomstige, al dan niet geregistreerde, intellectuele industriële
en commerciële rechten, alsook alle andere eigendoms- en gelijkaardige rechten, in België en overal ter wereld, inclusief zonder beperking,
auteursrechten (waaronder zonder beperking auteursrechten in computerprogramma's en databanken), aanverwante rechten op
uitvoeringen, tekeningen- en modellenrechten, octrooirechten, rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen, en alle andere rechten op
intellectuele creaties op het gebied van technologie; handelsmerken, rechten op maatschappelijke en handelsnamen, domeinnamen en alle
andere rechten op tekens gebruikt in het handelsverkeer om een goed of een dienst van andere te onderscheiden in het handelsverkeer, en
alle gelijkaardige of equivalente rechten of beschermingsvormen die nu of in de toekomst ergens ter wereld zouden bestaan.
9.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten zijn en blijven de exclusieve eigendom van Userfull. Geen van de in de algemene of bijzondere
voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan
de Klant. Het is de Klant niet toegestaan een aanduiding van de Intellectuele Eigendomsrechten van Userfull te wijzigen, te verwijderen of
onherkenbaar te maken. Het is de Klant niet toegestaan de Intellectuele Eigendomsrechten van Userfull te commercialiseren, te
wederverkopen of te exploiteren, op welke manier dan ook, behoudens uitdrukkelijke goedkeuring van de Userfull. Het is de Klant tot slot
niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Userfull of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te
registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
10.1 Op de contractuele relatie tussen Userfull en de Klant is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief
bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen met betrekking tot het bestaan, uitvoering en/of beëindiging van de samenwerking
tussen de Klant en Userfull.

Versie 11 september 2023

Wit_logo_userfull_footer

Scherpenhoek 91
2850 Boom
BTW BE 0439.828.286

Tel: 02 282 08 08
E-mail: info@userfull.be

Nieuwsbrief

Schrijf je hier in voor meer nieuws

Scroll naar boven